Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Szanowni Państwo!

Zgodnie z zapisami w Statucie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zbierało się dotychczas w terminie do 30 czerwca roku następnego po roku sprawozdawczym.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Polski od 20 marca 2020 roku stanu epidemii oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki oraz organu sprawozdań lub informacji (Dz.U.2020r. poz. 570) Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug informuje, że Walne Zgromadzenie odbędzie się zgodnie z obowiązującym prawem w innym terminie.

Data Walnego Zgromadzenia zostanie wyznaczona niezwłocznie po zniesieniu ograniczeń dotyczących zgromadzeń, o czym zostaną Państwo poinformowani w odrębnym piśmie.

Pomimo nadzwyczajnych warunków zewnętrznych i różnych ograniczeń spowodowanych  panującą epidemią COVID-19 staramy się pracować równie efektywnie, nie zmniejszając zakresu naszej działalności.

W tym tygodniu Zarząd SSERB podpisał umowę partnerską z Państwową Instytucją Kultury „Chojnickie Rejonowe Muzeum Krajoznawcze”  z obwodu homelskiego na Białorusi na realizację projektu „Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Z wielką dumą i radością informujemy, że 4 kwietnia 2020 roku Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug obchodzi dwudziestą rocznicę powstania.  Jednak aby w pełni zrozumieć naszą historię, trzeba się cofnąć dalej,  do 1995 roku, kiedy na pograniczu polsko – ukraińsko – białoruskim powstał Związek Transgraniczny Euroregion Bug (ZTERB). Głównym celem działalności Związku jest rozwój współpracy obszarów przygranicznych w dziedzinach zagospodarowania przestrzennego, komunikacji, transportu i łączności, oświaty, kultury, sportu i ochrony środowiska oraz innych.  

Ze względu na niektóre trudności w funkcjonowaniu Euroregionu Bug w składzie międzynarodowym (brak osobowości prawnej i wspólnego budżetu organizacji, co uniemożliwia podstawowe funkcjonowanie) polska strona Związku Transgranicznego zainicjowała założenie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.  W dniu 4 kwietnia 2000 roku Sąd Rejonowy w Lublinie wydał postanowienie o wpisaniu SSERB do rejestru stowarzyszeń. W momencie rejestracji SSERB skupiało 39 samorządów. Obecnie członkami stowarzyszenia jest 69 samorządów szczebla lokalnego i regionalnego z obszaru województwa lubelskiego.

W dniu 23 stycznia 2020 roku przekazaliśmy 5 pierwszych zestawów narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego zakupionych w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”.

Nasi partnerzy