naglowek pwiterb

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug od maja 2009 r. wdraża Program Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug, który współfinansowany jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Głównym celem Programu jest pobudzanie i rozwój nowych inicjatyw oraz wspieranie istniejącej polsko – białoruskiej i polsko – ukraińskiej współpracy transgranicznej samorządów z terenu województwa lubelskiego i jednostek im podległych z partnerami z Ukrainy i Białorusi z obszaru Związku Transgranicznego Euroregionu Bug.

 

We wrześniu został ogłoszony nabór na podprojekty. W odpowiedzi do Sekretariatu Stowarzyszenia SERB spłynęło 43 wnioski, pozytywnie oceniono 40 podprojektów. Działania prowadzone w ramach podprojektów mogą być dofinansowane z Programu w wysokości do 85% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Minimalny poziom dofinansowania podprojektu wynosi 5 000 EUR, maksymalny zaś 30 000 EUR. Do podziału między Beneficjentów przeznaczono kwotę 450 000 EUR, wobec czego dofinansowanie może otrzymać 26 najwyżej ocenionych podprojektów. Najwięcej przedsięwzięć będzie realizowanych w partnerstwie z Ukrainą.
W dniu 24 lutego 2010 roku o godzinie 11 w siedzibie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug w Chełmie odbyło się podpisanie umów o dofinansowanie.

Wszystkim Beneficjentom życzymy satysfakcji z realizacji inicjatyw cennych dla regionu oraz efektywnej transgranicznej współpracy partnerskiej.