Porozumienie o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregion Bug z dnia 29 września 1995 roku

POROZUMIENIE
O UTWORZENIU ZWIĄZKU TRANSGRANICZNEGO „EUROREGION BUG”
Podpisane w Łucku w dniu 29 września 1995 roku.

Niżej wymienieni Członkowie – Założyciele Związku, zwani dalej „Stronami”:

 • Strona polska reprezentowana przez: – wojewodów chełmskiego, lubelskiego, tarnobrzeskiego i zamojskiego, działających w porozumieniu z zainteresowanymi samorządami lokalnymi województw chełmskiego, lubelskiego, tarnobrzeskiego i zamojskiego,
 • Strona ukraińska reprezentowana przez: – Przewodniczącego Wołyńskiej Rady Obwodowej, działającego w imieniu organów administracji rządowej i samorządowej.

kierując się pragnieniem swobodnego zrzeszania się i współpracy narodów Europy na zasadach tradycyjnych wartości demokratycznych, wolności rynkowej i współpracy gospodarczej w obszarach przygranicznych, działając zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym własnego państwa i swoimi kompetencjami oraz mając na uwadze Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy międzyregionalnej z dnia 24 maja 1993 roku, a także Europejską Konwencją Ramową o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi z dnia 21 maja 1980 roku postanowiły co następuje:

§1

 • Utworzą Związek Transgraniczny pod nazwą „Euroregion Bug” zwany dalej „Związkiem”.
 • Siedzibą Związku są po Stronie polskiej miasto Chełm, po Stronie ukraińskiej miasto Łuck.
 • Strony postanawiają, że Związek ma charakter otwarty dla wspólnot lokalnych i władz terytorialnych, w tym również państw trzecich.

§2

 • Głównym celem Porozumienia jest tworzenie warunków rozwoju społeczno-gospodarczego i współpracy naukowo-kulturalnej w obszarach przygranicznych sąsiadujących państw.
 • Cele, zadania oraz strukturę organizacyjną Związku określa Statut, stanowiący integralną część niniejszego Porozumienia.

§3

 • Porozumienie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania.
 • W przypadku istnienia przewidzianego w prawie krajowym jednej ze Stron wymogu zatwierdzenia niniejszego Porozumienia przez odpowiednie władze, Strona ta wystąpi w tej sprawie do tychże władz.
 • Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach, w językach polskim i ukraińskim, przy czym oba teksty maja jednakową moc prawną.

 

Sporządzono w Łucku, dnia 29 września 1995 roku.

W imieniu Strony Polskiej

 • Wojewoda Chełmski,
 • Wojewoda Lubelski,
 • Wojewoda Tarnobrzeski,
 • Wojewoda Zamojski

W imieniu Strony Ukraińskiej

 • Przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Rady,
 • Przewodniczący Wołyńskiej Administracji Państwowej