Call now » (+99) 123 456 789

 • Euroregion Bug

  Ku rozwojowi
 • EUROREGION BUG

  Razem wspólną drogą
 • EUROREGION BUG

  Piękno natury
prev next

XXV Walne Zgromadzenie SSERB

W dniu 23 czerwca 2021 roku w Chełmie odbyło się XXV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 11:30. Obradom przewodniczyła pani Magdalena Figura-Wrona, Prezes Stowarzyszenia.

Podczas obrad zabrał głos pan Zdzisław Szwed, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Mówiąc o nowej perspektywie finansowej Programu Współpracy Transgranicznej, podkreślił skuteczność Stowarzyszenia w pozyskaniu środków i wyraził przekonanie, że środki te w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju samorządów w wielu obszarach. Celem aktualizowanej Strategii Współpracy Transgranicznej jest likwidacja istniejących barier administracyjnych we współpracy transgranicznej, aby ułatwić samorządom realizację działań. Dużą rolę Stowarzyszenia Marszałek widzi też w promowaniu marki regionu w Polsce i w Europie, zachęcał samorządy do włączania się w działania podejmowane przez Euroregion Bug w tym zakresie.

Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2020 roku,
 • w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
 • w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2020 rok
 • w sprawie przyjęcia budżetu SSERB na 2021 rok

 

Program posiedzenie obejmował także wybory uzupełniające do Zarządu SSERB. W wyniku głosowania zostali wybrani następujący kandydaci:

 • Milena Petla – przedstawiciel samorządu województwa lubelskiego

 

oraz przedstawiciele powiatów:

 • Janusz Hordejuk – Starosta Parczewski
 • Dorota Cieślik – Z-ca Prezydenta Miasta Chełm

3.jpg4.jpg5.jpg2.jpg1.jpg6.jpg

Nasi partnerzy