Aneks z dnia 22 września 1999 roku do Porozumienia o utworzeniu Związku

ANEKS
z dnia 22 września 1999 r.
do Porozumienia o utworzeniu Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”
podpisanego w Łucku dnia 29 września 1995 r. i zmienionego aneksem z dnia 15 maja 1998 r.

Zważywszy, że:

 • w wyniku wprowadzonej z dniem l stycznia 1999 r. reformy administracyjnej w Polsce prawnym sukcesorem dotychczasowych uczestników strony polskiej w Związku Transgranicznym „Euroregion Bug” jest nowo powstałe Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa;
 • oraz działając w oparciu o art. 3 pkt 5 Statutu Związku Transgranicznego „Euroregion Bug” wraz z późniejszymi zmianami;
 • jak również w związku z uchwałą Nr IX/72/99 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie uczestnictwa Województwa Lubelskiego w Związku Transgranicznym „Euroregion Bug” oraz umową o sukcesji praw strony polskiej w Związku Transgranicznym „Euroregion Bug” zawartą w dniu 17 sierpnia 1999 r. pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Wojewodą Lubelskim niżej podpisani członkowie – założyciele Związku – Strona polska, ukraińska i białoruska wyrażają zgodę na następujące:

 

§1

W części wstępnej Porozumienia wyrazy: „Wojewodę Bialskopodlaskiego, Chełmskiego, Lubelskiego,Tarnobrzeskiego i Zamojskiego, występujących w uzgodnieniu z organami samorządowymi województw bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego, tarnobrzeskiego i zamojskiego” zastępuje się wyrazami:
– Marszałka Województwa Lubelskiego i Wiceprzewodniczącego Zarządu Województwa Lubelskiego – Wojewodę Lubelskiego

§2

Niniejszy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim, przy czym wszystkie trzy teksty mają jednakową moc prawną.

§3

Aneks staje się prawomocny z dniem jego podpisania.

 

W imieniu Strony Polskiej

 • Marszałek Województwa Lubelskiego – A. Bratkowski
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Województwa – K. Szydłowski
 • Wojewoda Lubelski – L.Michalski
 • Skarbnik Województwa – E. Macior

W imieniu Strony Ukraińskiej

 • Przewodniczący Wołyńskiej Administracji Państwowej – B.P.Klimczuk
 • Przewodniczący Wołyńskiej Rady Obwodowej – W.P.Dmytruk

W imieniu Strony Białoruskiej

 • Przewodniczący Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego – W.A.Załomaj
 • Przewodniczący Brzeskiej Obwodowej Rady Deputowanych – L.A.Lemeszewski