W dniu 20 czerwca 2022 roku w Chełmie w drugim terminie odbyło się XXVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Obradom przewodniczył Pan Michał Piotrowicz, Wiceprezes Stowarzyszenia.

Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło następujące uchwały:

  • w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2021 roku
  • w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok
  • w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2021 rok
  • w sprawie przyjęcia budżetu SSERB na 2022 rok.

 

W dyskusji głos zabrali Wiceprezes Stowarzyszenia Pan Kazimierz Smal oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Pan Michał Piotrowicz nadmieniając ważną rolę oddolnych inicjatyw Członków Stowarzyszenia w podejmowaniu decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia. Nowe inicjatywy sprzyjają rozwoju nie tylko terenów przygranicznych województwa lubelskiego jako całości, ale przekładają się także na korzyści dla poszczególnych samorządów.