ZAWIADOMIENIE O XXVI WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SSERB

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że zwołuje na dzień 20 czerwca 2022 r. XXVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 11.00, a w II terminie pół godziny później, w sali nr 100, przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie.

Ze względów organizacyjnych oczekujemy na telefoniczne potwierdzenie udziału. Przypominamy, że zgodnie z § 13 pkt 2 Statutu SSERB, w skład Zgromadzenia wchodzą z urzędu przewodniczący zarządów samorządów będących członkami Stowarzyszenia. Za zgodą organu wykonawczego samorząd może być reprezentowany w Zgromadzeniu przez inną osobę.

Zgłoszenia należy dokonać pod numerem telefonu: (82) 575 00 59 do 15 czerwca br.

 

Poniżej przedstawiamy do pobrania zestaw materiałów, sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad:

 

Porządek obrad XXVI Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Protokół z obrad XXV Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug z dnia 23 czerwca 2021r.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug za 2021r.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug za 2021r.

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2021r.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug w 2021r.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SSERB z działalności za 2021r.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug na 2022r.

Budżet Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug na 2022r

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków SSERB

Zasady i tryb wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej SSERB