demo stopka PL

 

W dniu 29 listopada 2012 r. we Lwowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pt. „Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego”. Projekt realizowany był od czerwca br. do listopada przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w partnerstwie z Organizacją Społeczną „Europejski Dialog” (Lwów) i Stowarzyszeniem „Centrum Współpracy Polska-Wschód” z siedzibą w Lublinie w ramach programu „Wsparcie demokracji 2012”.

 

Projekt skierowany był do przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych obwodu lwowskiego na Ukrainie. Jego celem było przekazanie polskich doświadczeń z zakresu rozwoju lokalnego i regionalnego oraz nowoczesnego zarządzania administracją publiczną, zwiększenie efektywności strategii rozwoju regionalnego w obwodzie Lwowskim, przekazanie podczas wizyty studyjnej w Polsce standardów Unii Europejskiej w zakresie planowania, tworzenia i wdrażania polityk rozwoju regionalnego za pośrednictwem polskiego doświadczenia w realizacji strategii rozwoju, wzrost wiedzy z zakresu planowania strategicznego, zarządzania projektami i wzrost angażowania społeczności lokalnych w przygotowanie projektów w ramach strategii rozwoju. Ważnym działaniem projektu były warsztaty i konsultacje społeczne przeprowadzone na terenie obwodu Lwowskiego, które przygotowały uczestników do samodzielnego aplikowania o środki w ramach naboru w Programów Rozwoju Regionalnego.

W konferencji podsumowującej wzięli udział przedstawiciele administracji wszystkich rejonów obwodu lwowskiego, członkowie lwowskich organizacji społecznych oraz eksperci z Polski. Uczestniczył w niej również konsul Andrzej Drozd z Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. Polscy eksperci dzielili się ze słuchaczami doświadczeniami realizacji projektów z zakresu rozwoju regionalnego. Zostały także przedstawione najlepsze praktyki realizacji projektów w rejonie lwowskim. Zastępca kierownika urzędu analiz i prognoz ekonomicznych, Lwowskiej Rady Obwodowej przekazał informacje z monitoringu programu wdrażania konkursu mikroprojektów rozwoju regionalnego w 2012 roku.

Uczestnicy konferencji otrzymali wydaną w ramach projektu publikację zawierającą informacje dotyczące rozwoju regionalnego w UE, przykłady polskich doświadczeń w tym zakresie, omówienie zagadnień związanych z partycypację społeczną i współpracą międzysektorową oraz nowoczesnymi metodami zarządzania administracją publiczną.