W dniu 18 października 2011 w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Władzę Wdrażającą Programy Europejskie konferencja podsumowująca realizację priorytetu 2.9 „Polityka regionalna i działania transgraniczne” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

W spotkaniu uczestniczyło ponad 120 osób reprezentujących beneficjentów z poszczególnych regionów Polski.
W trakcie konferencji przedstawione zostały efekty wdrażanych projektów i programów oraz zaprezentowano rezultaty najciekawszych inicjatyw. Na zakończenie odbył się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i beneficjentów: „Rozwój regionów i współpraca transgraniczna w praktyce. Szanse, doświadczenia, perspektywy na przyszłość”.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug otrzymało wyróżnienie za efektywność zarządzania Programem Wspierania Inicjatyw Transgranicznych.

PWITERB realizowany był od III 2009 do IV 2011r. Jego głównym celem było stymulowanie rozwoju współpracy transgranicznej jednostek samorządu terytorialnego w Euroregionie Bug oraz wsparcie regionalnej i transgranicznej wielosektorowej i dwustronnej współpracy w zakresie projektów partnerskich realizowanych z Ukrainą i Białorusią. Program był skierowany do samorządów i jednostek im podległych z terenu województwa lubelskiego. Beneficjenci mogli realizować różnego rodzaju działania miękkie (szkolenia, spotkania, seminaria, festiwale) z udziałem partnera zagranicznego z obwodu wołyńskiego oraz rejonu sokalskiego i żółkiewskiego obwodu lwowskiego na Ukrainie lub obwodu brzeskiego na Białorusi. W ramach PWITERB zostało zrealizowanych 27 podprojektów.