Naglowek wentreERB

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug było organizatorem międzynarodowej konferencji „Rozwój regionalny i turystyka w Programie Partnerstwa Transgranicznego” w dniach 24 – 26 lutego 2011 w Zamościu.
Program Partnerstwa Transgranicznego wdrażany był przez Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne z Warszawy dzięki dofinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W trzech naborach konkursowych zrealizowano 50 projektów polskich organizacji pozarządowych współpracujących z partnerami zagranicznymi. Tematyka przedsięwzięć była bardzo zróżnicowana. Euroregion Bug realizował projekt z zakresu transgranicznej turystyki ekologicznej w trzecim naborze. Konferencja w Zamościu natomiast jest jednym z działań projektu „Promocja efektów Programu Partnerstwa Transgranicznego” z czwartego naboru. Jej głównymi celami była promocja donorów, rezultatów oraz wymiana doświadczeń.

Efekty realizacji wybranych projektów zostały zaprezentowane podczas spotkania w międzynarodowym gronie. Poza przedstawicielami organizacji – beneficjentów Programu podczas konferencji zostały zaprezentowane przez Operatora założenia i efekty programu, następnie wystąpienia ekspertów z dziedziny turystyki a także współpracy międzysektorowej i międzynarodowej. Na konferencję zostali zaproszeni również partnerzy polskich beneficjentów z Białorusi i Ukrainy oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego, z których kilku prezentowało swoje osiągnięcia i efekty współpracy transgranicznej.

Zaprezentowane zostały następujące projekty:

  • „Współpraca europejska na rzecz turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug” – Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
  • „Wsparcie dla transgranicznej wymiany w dziedzinie odpowiedzialnej turystyki przyrodniczej między Łotwą, Polską i Białorusią – Towarzystwo dla Natury i Człowieka z Lublina,
  • „Jedź do sąsiada. Partnerstwo transgraniczne dla rozwoju turystyki” – Europejskie Centrum Inicjatyw Transgranicznych w Lublinie
  • „POL-FIN-BEL: Ekologia – Edukacja – Turystyka” – Fundacja OIKONOMOS z Białegostoku,
  • „Puszcza Białowieska i Pojezierze Bałtyckie – transgraniczne pomosty turystyczne Europy” – Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska,
  • „Od dobrosąsiedztwa lokalnego do partnerstwa międzynarodowego. Projekt realizowany w ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa 2010” – Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
  • „Forum Partnerstwa Regionalnego Polska – Białoruś – Niemcy: Wyzwania dla współpracy regionalnej” – Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych z Warszawy

Dwa dni upłynęły na obradach, prezentacjach i dyskusjach, natomiast trzeciego dnia zaproponowano uczestnikom wycieczkę na miejsce realizacji jednego z projektów, realizowanego podczas Dni Dobrosąsiedztwa w Gminie Mircze. Uczestnicy odwiedzili Kryłów, gdzie obejrzeli niezwykle malownicze meandry Bugu z wyspą, na której rozgrywa się spotkanie dwóch społeczności – polskiej i ukraińskiej. Wspólne poznawanie się umożliwia most pontonowy na rzece Bug budowany specjalnie dla tej niezwykłej inicjatywy.

Z okazji realizacji cyklu działań promujących efekty programu wydane zostały materiały promocyjne w formie książkowej i multimedialnej. Uczestnicy prezentowali także własne wydawnictwa, mapy i strony internetowe, powstałe podczas realizacji projektów.