ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PWITERB

Zakończony został pomyślnie proces naboru projektów do dofinansowania z Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug.

Do dnia 16 listopada 2009 roku do siedziby Operatora wpłynęły 43 wnioski o dofinansowanie podprojektów na łączną kwotę dofinansowania 990 105 EUR.

Wnioskodawcami PWITERB było 6 powiatów, 20 gmin, 6 miast, 7 muzeów i domów kultury, 3 inne jednostki podległe samorządom i 1 fundacja.

W priorytecie 1 – transfer wiedzy – złożono 12 wniosków o dofinansowanie, w priorytecie 2 – promocja rozwoju regionalnego i lokalnego – 15 wniosków, w priorytecie 3 – rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji – 1 wniosek i w priorytecie 4 – współpraca w zakresie transgranicznej turystyki ekologicznej – 15 wniosków.

Ocena formalna odbyła się w dwóch etapach, gdyż ponad 90% wniosków wymagało wniesienia poprawek. W pierwszym etapie oceny formalnej jeden wniosek został rekomendowany bez uwag do dalszej oceny i jeden został odrzucony ze względu na niezakwalifikowanie się Wnioskodawcy do grupy uprawnionych do aplikowania o dofinansowanie. W drugim etapie oceny dwa kolejne wnioski nie spełniły wymogów formalnych i nie mogły być rekomendowane do oceny merytorycznej.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach to: brak lub niepoprawnie wypełnione załączniki, błędy rachunkowe w budżecie lub harmonogramie, zawyżanie kosztów, powodujące nieekonomiczność wydatków, zakupy sprzętu nieuzasadnionego działaniami projektu, finansowy charakter wkładu rzeczowego, niewłaściwie zdefiniowane produkty i rezultaty, przekraczanie pól tekstowych w formularzu wniosku, niezgodność działań części opisowej i budżetowej.

W grudniu 2009 roku Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug wyłonił i zatwierdził 5 niezależnych ekspertów merytorycznych, którzy w dniach 14 – 15 stycznia dokonali oceny 40 wniosków o dofinansowanie. Każdy wniosek oceniany był przez dwóch ekspertów. Średnia dwóch ocen wniosku dawała liczbę punktów, jakie otrzymał wniosek. Maksymalnie wniosek mógł otrzymać 100 punktów, by zakwalifikować się do dofinansowania musiał otrzymać minimum 65 punktów. Wszystkie wnioski zostały ocenione bardzo wysoko, żaden wniosek nie uzyskał mniej niż 65 punktów. Świadczy to o wysokim poziomie przygotowania wniosków przez Wnioskodawców i rzetelności przeprowadzenia oceny formalnej. O przyznaniu dofinansowania decyduje dostępna alokacja środków, wynosząca 450 000 EUR, która determinuje kolejne kryterium, jakim jest pozycja wniosku na liście rankingowej. Dofinansowanie otrzyma 65% wniosków, które przeszły pozytywnie proces oceny, tj. 26 wniosków z listy rankingowej licząc od najwyżej ocenionego. Pozostałe wnioski zostały umieszczone na liście rezerwowej. Będą one mogły otrzymać dofinansowanie w przypadku dostępności środków w ramach PWITERB.

Podpisanie umów o dofinansowanie odbędzie się w drugiej połowie lutego 2010 roku.

Wszystkim Wnioskodawcom gratulujemy ciekawych pomysłów, rzetelności opracowania wniosku aplikacyjnego i dziękujemy za zainteresowanie programem. Pragniemy serdecznie pogratulować tym Wnioskodawcom, którzy odnajdą się na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania oraz wszystkim tym, którzy pomimo żmudnej pracy włożonej w przygotowanie wniosku znaleźli się „pod kreską” i nie mogą realizować swoich pomysłów ze względu na ograniczoną ilość środków finansowych.

Wnioskodawcom, którzy otrzymają dofinansowanie życzymy udanej realizacji projektów, efektywnej współpracy oraz wielu społecznie użytecznych efektów.

Zespół Programu Wspierania Inicjatyw Treangranicznych
w Euroregionie Bug