Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck

Mikroprojekt 3

Partnerem Wiodącym Mikroprojektu jest Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie.

W ramach Mikroprojektu powstanie Transgraniczne E-centrum Kulturalnej współpracy Lublin-Łuck. Powstanie wspólny portal internetowy w języku polskim, ukraińskim i angielskim na którym prezentowane będą wszystkie inicjatywy kulturalne z obszaru Euroregionu Bug. Będą one inspiracją do powstawania na tym terenie nowych pomysłów spędzania czasu wolnego i organizowania działań z zakresu kultury. Portal obejmować będzie następujące dziedziny: wydarzenia kulturalne, dziedzictwo kulturowe, nauka, biznes, samorząd. Ponadto portal wyposażony będzie również w forum współpracy oraz bazę noclegową i gastronomiczną. W ramach mikroprojektu zorganizowane zostanie szkolenie dla samorządów – Trener kompetencji kulturowych, organizowane w celu zwiększenia ilości wspólnych transgranicznych inicjatyw kulturalnych w Euroregionie Bug. Opracowana również zostanie polsko-ukraińska strategia współpracy transgranicznej w obszarze kultury.

 

NAZWA BENEFICJENTA: Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie

OSOBA  DO KONTAKTU: Janusz Niczyporuk (jniczyporuk@isaplublin.pl)

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 43 188,42 EUR

PARTNER: Urząd Miasta Łuck, Ukraina