Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami

Mikroprojekt 10

Partnerem Wiodącym Mikroprojektu jest Gmina Lublin.

W ramach mikroprojektu przeprowadzone zostanie akredytowane szkolenie z zakresu metodyki PRINCE2 na poziomie Foundation wraz z egzaminami w Lublinie i we Lwowie. Organizacja szkolenia wraz z egzaminem ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji kadry zaangażowanej w realizację projektów kulturalnych w Lublinie i Lwowie. Szkolenie zarówno w Lublinie jak i Lwowie przeprowadzone zostanie przez firmę posiadającą akredytację w tym zakresie. Szkolenie zostanie zakończone egzaminem i uzyskaniem przez uczestników odpowiednich certyfikatów. Mikroprojekt przewiduje również opracowanie, wydanie i  kolportaż publikacji prezentującej dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu projektów kulturalnych miast Lublina, Lwowa, Iwano-Frankiwska i Łucka. Publikacja ma na celu zaprezentowanie najlepszych projektów kulturalnych realizowanych przez przedstawicieli sektora kultury z Lublina, Lwowa, Iwano-Frankiwska i Łucka ze szczególnym uwzględnieniem projektów transgranicznych i międzynarodowych. Podczas trwania mikroprojektu przeprowadzone zostaną dwie konferencje, pierwsza inicjująca projekt we Lwowie oraz konferencja podsumowująca mikroprojekt w Lublinie.

 

NAZWA BENEFICJENTA: Gmina Lublin

OSOBA DO KONTAKTU: Ewelina Graban (ewelina.graban@lublin.eu)

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 44 948,70 EUR

PARTNER:  Instytucja komunalna „Instytut miasta” Lwów, Ukraina