Międzynarodowa Konferencja Naukowa
,,Transgraniczna współpraca kulturalna Lublin-Łuck’’

30-31 maja 2014 r.  Chełm

W dniach 30-31 maja 2014 r. w Chełmie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Transgraniczna współpraca kulturalna Lublin-Łuck’’, która była inauguracją mikroprojektu ,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck’’ realizowanego przez Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie w partnerstwie z Urzędem Miasta Łuck na Ukrainie. Mikroprojekt  ,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck’’ jest współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 i realizowany w ramach Projektu Parasolowego "Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug".

Podczas Konferencji zaprezentowano cele i założenia mikroprojektu ,,Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck’’ oraz promowano portal internetowy mikroprojektu www.kulturalublinluck.pl, którego działalność wpłynie na:

 • zniwelowanie dysproporcji nt. wiedzy z zakresu  możliwości organizowania wspólnych przedsięwzięć kulturalnych wśród, pracowników naukowych i samorządowych uczestniczących w projekcie w celu poprawy jakości funkcjonowania organów administracji kultury w regionach objętych wsparciem;
 • inicjowanie współpracy kulturalnej pomiędzy ośrodkami naukowymi i organami samorządowymi;
 • poprawę jakości i umożliwienie dostępu do bazy „dobrych praktyk” współpracy kulturalnej na obszarach objętych wsparciem;
 • przyczyni się do zniesienia barier w kontaktach społeczności z obszarów objętych wsparciem, poprzez ułatwienie instytucjonalne oraz zacieśnienie istniejących i tworzenie nowych trwałych kontaktów partnerskich i struktur współpracy;
 • umożliwienie powszechnego dostępu do doświadczeń związanych z realizacją projektu zamieszczanych na stronie www projektu, dzięki czemu podobne działania będą mogły być podejmowane również w innych regionach;
 • stworzenie i wdrożenie nowego modelu współpracy kulturalnej, który będzie mógł być powielony w innych obszarach przygranicznych Polski i Ukrainy.

Konferencja stała się też miejscem debaty nad przygotowaniem strategii rozwoju kulturalnego Lublin-Łuck, co w szczególności prezentowali eksperci ds. strategii przedstawiciele samorządu Łuck i Lublina oraz eksperci ds. strategii przedstawiciele sektora nauki z Łucka i Lublina.

Ponadto podczas Konferencji dyskutowano o dotychczasowych doświadczeniach Polski i Ukrainy w realizacji projektów wspierających inicjatywy kulturalne.

Patronat nad Konferencją objęli Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Dziekan Wydziału Prawa Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Łesi Ukrainki w Łucku, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli samorządu i nauki z Polski i z Ukrainy.

W ramach delegacji z Ukrainy w Konferencji uczestniczyli:

 • przedstawiciele samorządu:  Jakowklew Taras - Wicemer Miasta Łuck wraz z pracownikami Urzędu Miasta Łuck oraz przedstawicielami Rady Miasta Łuck;
 • przedstawiciele nauki: Kandydat nauk Oksana Łaba - Dziekan Wydziału Prawa Wschodnioeuropejskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Łesi Ukrainki, Docent Katedry Teorii i Historii Państwa i Prawa wraz z pracownikami Katedry Teorii i Historii Państwa i Prawa oraz Katedry Prawa Karnego i Procesu.

Z Polski w Konferencji uczestniczyli:

 • przedstawiciele samorządu: Dr Krzysztof Grabczuk - Wicemarszałek Zarządu Województwa Lubelskiego, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, wójtowie i burmistrzowie z terenu województwa Lubelskiego; 
 • przedstawiciele nauki: Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pracownicy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Katedry Postępowania Administracyjnego, przedstawiciele -Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej;
 • przedstawiciele Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug w Chełmie oraz inni zaproszeni Goście.