Akredytowane szkolenie z metodyki zarządzania
projektami PRINCE2 na poziomie Foundation

Lwów, 11-13.06. 2014 r.

W ramach realizowanego przez Gminę Lublin mikroprojektu „Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 w ramach Projektu Parasolowego "Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug" realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, w dniach 11-13.06.2014 r. odbyło się we Lwowie akredytowane szkolenie z metodyki zarządzania projektami PRINCE2, na poziomie Foundation. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy administracji lwowskiej oraz przedstawiciele instytucji kultury i organizacji pozarządowych ze Lwowa, którzy zajmują się przygotowywaniem i realizowaniem projektów kulturalnych.