„Żywe lekcje” - Warsztaty stacjonarne i terenowe II
10-13.10.2014r. Ugniw - Ukraina

Plenerowa inscenizacja wydarzenia obrzędowego
14.10.2014r. Ugniw - Ukraina

W dniach od 10 do 14 października 2014r. odbywały się w ukraińskim mieście Ugniw warsztaty realizowane w ramach transgranicznego Mikroprojektu pt.  „Odbudujmy w wyobraźni rzeczy, których już nie ma i dopełnijmy nimi obraz rzeczywistości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

Zakres tematyczny warsztatów:

  1. „Żywe lekcje” - Warsztaty stacjonarne i terenowe

Przeprowadzone zostały 4-dniowe warsztaty, podczas których nastąpiło przekazanie wiedzy (teoretycznej i praktycznej) związanej z obrzędowością, zwyczajami, tradycyjnym rzemiosłem i plastyką obrzędową, zaprezentowanie i podtrzymanie lokalnych tradycji z uwzględnieniem różnic i podobieństw ich obchodzenia w samorządach partnerskich.

Część 1 - Warsztaty stacjonarne

Podczas warsztatów zostały omówione tradycje obrzędowe na terenie poszczególnych samorządów. Prezentacja ekspercka pt.: „Rok życia na wsi na przykładzie wybranych świąt, obyczajów, uroczystości i związanych z nimi obrzędami ludowymi” dokładnie pokazała formy obrzędowości ukraińskiej, zasoby dziedzictwa kulturowego w aspekcie budownictwa świeckiego, sakralnego, folkloru, rękodzieła. Zostały omówione różnice oraz podobieństwa w obchodach świąt w Polsce i na Ukrainie. Odbyły się również spotkania z lokalnym gawędziarzem/poetką ludową, tzw. „pogadanki ludowe” – prowadzone przez lokalnego znawcę dziedzictwa kulturowego, jako żywy przekaz obrzędów i tradycji lokalnych.

Część 2 - Warsztaty terenowe

Warsztaty terenowe odbyły w Muzeum Architektury Ludowej we Lwowie, tzw. Gaju Szewczenki oraz w wytwórni czekolady (Майстер-клас в майстерні шоколад). Podczas lekcji poglądowych uczestnikom zostały zaprezentowane obrzędy z zachowaniem dawnych zwyczajów: kowalstwo (kuźnia kozacka), cukiernictwo (wytwórnia czekolady). Odbyła się również lekcja na temat pszczelarstwa i zielarstwa.  W trakcie warsztatów uczestnicy zdobyli  wiedzę praktyczną odnośnie obrzędów, dawnych praktyk wiejskich oraz sposobu wykorzystania starych sprzętów w gospodarstwie. Dokładnie został przedstawiony sposób budowli świeckich i sakralnych (m.in. dachy kryte gontem, zdobienia z drewna).

 Część 3 - Wdrażanie/prezentacja zdobytej wiedzy i umiejętności

W ciągu dwóch dni uczestnicy warsztatów wykonywali ozdoby z tkanin (korale, bransolety) oraz poznali i wykonali tradycyjne wzory wyszywane na ukraińskich strojach ludowych. Uczono się charakterystycznego wiązania chust żeńskich w Ugniwie. Uczestnikom warsztatów, jako żywy przekaz tradycji folkloru, zaprezentował się zespół w ludowych strojach, który kolejno odtworzył charakterystyczne pieśni i przyśpiewki związane z obchodami świąt i obrzędów ukraińskich. Wyplatano wianki z jesiennych liści. Odbyła się próba tradycyjnego tańca dziewcząt związana z dniem Kupały. Zostały omówione rodzaje ziół świętojańskich oraz ich znaczenie w dawnej kulturze Słowian i obecnie.

  1. Plenerowa inscenizacja wydarzenia obrzędowego

W piątym dniu uczestnicy warsztatów przygotowywali fragment inscenizacji obrzędu Nocy Świętojańskiej (tradycyjny taniec Kupały). Imprezę uświetniła prezentacja dawnych obyczajów (żywy przekaz obrzędów i tradycji lokalnych): Урочисте відкриття Свята Покрови Пресвятої Богородиці, Інсценізація традиції проводів до армії oraz występy folklorystycznych zespołów dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych.

Uczestnicy warsztatów dodatkowo mogli spróbować tradycyjnej kuchni kozackiej.

Natomiast o godzinie 19:00 (czasu ukraińskiego) wystąpiła polska młodzież przedstawiając program charakterystyczny dla „Sobótek” - taniec z ogniem połączony z formą inscenizacji teatralnej.


ZAPROSZNIE

Gmina Werbkowice zaprasza na Warsztaty stacjonarne i terenowe oraz Plenerową inscenizację wydarzenia obrzędowego  realizowane w ramach mikroprojektu „Odbudujmy w wyobraźni rzeczy, których już nie ma i dopełnijmy nimi obraz rzeczywistości” Projektu realizowanego przez Gminę Werbkowice w partnerstwie z miastem Ugniw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

 

„Żywe lekcje” - Warsztaty stacjonarne i terenowe - 10-13.10.2014 r. miejsce Miasto Ugniw - Ukraina

Przeprowadzenie 4 dniowych warsztatów po stronie Ukraińskiej - warsztaty symetryczne. Każdy z bloków warsztatów /1 w Pl składać się będzie z 3 faz: 1. warsztaty stacjonarne; 2. warsztaty terenowe; 3. wdrażanie/prezentacja zdobytej wiedzy i umiejętności. Z czego faza 1 i 2 - po 1 dniu, a faza 3 – 2 dni. Cel warsztatów to: przekazanie wiedzy (teoretycznej i praktycznej) związanej z obrzędowością, zwyczajami, tradycyjnym rzemiosłem i plastyką obrzędową, zaprezentowanie i podtrzymanie lokalnych tradycji z uwzględnieniem różnic i podobieństw ich obchodzenia w samorządach partnerskich. Zakres warsztatów to m. in: rodzima kultura ludowa/obyczajowa (obrzędy słowiańskie, kalendarz świąteczno - obrzędowy np.: Godnie Święta, Jare Święta i Kupale Święta, Dożynki, elementy obrzędowe we współczesnych świętach. Warsztaty skierowane do młodzieży/grup młodzieżowych (do 12 osób z każdej strony partnerskiej projektu- razem 24 osób). Rekrutacja grupy docelowej odbędzie się za pomocą zgłoszeń /o zakwalifikowaniu decydować będzie ich kolejność/, informacja o rekrutacji do projektu – ogłoszenia na tablicach informacyjnych i stronach www. lokalnych instytucjach samorządowych, szkołach, placówkach kulturalno-społecznych.

Plenerowa inscenizacja wydarzenia obrzędowego 14.10.2014 r. miejsce Miasto Ugniw - Ukraina

Na podstawie przeprowadzonych działań warsztatowych zostanie przygotowane przy udziale uczestników projektu/młodzieży wydarzenie obrzędowe na Ukrainie . W trakcie inscenizacji publiczność m. in. będzie mogła otrzymać wykonane własnoręcznie przez uczestników projektu amulety, weźmie udział w konkursach obrzędowych, innych aktywizujących elementach wydarzenia /np. pochody, tańce, śpiewy, czynności obrzędowe/. Inscenizacja odtworzy dawne obyczaje i obrzędy praktykowane na terenach beneficjentów. Tradycje, obrzędy i zwyczaje zaprezentowane podczas wydarzenia przyczynią się do rozwijania i podnoszenia wiedzy na temat lokalnych tradycji, będą istotnym elementem socjalizującym, rozwijającym aktywności, zachowanie oraz odtwarzanie lokalnego dziedzictwa w szczególności u młodzieży. Wydarzenie ugruntuje u uczestników projektów zdobytą wiedzę, a wśród odbiorców projektu zaszczepi potrzebę kultywowania wspólnych inicjatyw ukierunkowanych na dziedzictwo kulturowe, ich podtrzymanie i dalszy rozwój. Na zakończenie działania uczestnikom zostanie przełożona ankieta ewaluacyjna /finish/- celem poznania opinii na temat zakresu znajomości przedmiotu dziedzictwa kulturowego z terenu obu partnerów oraz oczekiwań z udziału w warsztatach. Uczestnicy uzyskają dyplomy potwierdzające uczestnictwo w warsztatach, opisujące uzyskana przez nich wiedzę.

Oczekiwane rezultaty spotkania

  • Wzrost zainteresowania obu społeczności partnerskich zachowaniem i efektywnym wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego:
    • zgromadzenie, przetłumaczenie, udostępnianie w Internecie informacji o projekcie: etapy realizacji projektu, opis scenariuszy obrzędowych - 3; film z inscenizacji
  • Wzrost poziomu wiedzy mieszkańców obu obszarów partnerskich w dziedzinie kultywowania obrzędowości:
    • uzyskanie wiedzy na temat „obrzędowości”: ilość zajęć warsztatowych (listy obecności, programy zajęć), ilość dokumentów potwierdzających nabycie wiedzy (dyplomy) – (8szt., 8szt.); 24 szt.
    • wzrost wiedzy na temat znajomości przedmiotu dziedzictwa kulturowego z terenu obu partnerów (ankieta ewaluacyjna strat i finish) - 90% uczestników projektu.