Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie (ZDM)

Jest miejską jednostką organizacyjną, czyli taką, która nie posiada osobowości prawnej; wszystkie swoje zobowiązania pokrywa z budżetu miasta, a wszystkie swoje dochody odprowadza także do miejskiego budżetu. Powoływanie takich zarządów nie jest obowiązkowe. Prezydent miasta może, jako ustawowy zarządca, bezpośrednio zarządzać drogami przy pomocy Urzędu Miasta. Do zadań ZDM należy budowa oraz bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta.

W Chełmie  Zarządowi Dróg Miejskich powierzono także budowę i bieżące utrzymanie systemu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych, placów, parkingów i innych miejsc utwardzonych.

Z uwagi na to, że Chełm jest miastem na prawach powiatu (tzw. “powiatem grodzkim”) to do obowiązku Zarządu Dróg Miejskich (Prezydenta Miasta) należy budowa i utrzymanie wszystkich dróg na terenie miasta – także wojewódzkich i krajowych, co stanowi bardzo duże obciążenie finansowe dla miasta. Przez miasto przebiega jedna droga krajowa o długości blisko 10 kilometrów, oraz trzy drogi wojewódzkie, o łącznej długości ponad 10 kilometrów. W miastach nie posiadających praw powiatu, drogi krajowe buduje i utrzymuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a wojewódzkie właściwy Marszałek Województwa.

"Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013"