Seminarium:
"Gospodarka mieszkaniowa. Systemy gospodarowania substancjami mieszkaniowymi, procedury i systemy zarządcze, w tym systemy teleinformatyczne,  inwestycje i polityka remontowa”

W dniach 28 – 29 kwietnia 2015 roku, w Łucku na Ukrainie odbyło się drugie z cyklu seminariów w ramach projektu "Rozwój usług komunalnych elementem zrównoważonego rozwoju miast pogranicza polsko-ukraińskiego", tym razem na temat: "Gospodarka mieszkaniowa. Systemy gospodarowania substancjami mieszkaniowymi, procedury i systemy zarządcze, w tym systemy teleinformatyczne,  inwestycje i polityka remontowa”. Odbył się również  Panel Ekspertów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

W hotelu Kołobok w Majakach k/Łucka spotkali się przedstawiciele samorządów i przedsiębiorstw odpowiedzialnych za gospodarkę zasobami mieszkaniowymi z Chełma i Łucka.

Uczestników powitał Taras Jakowlew – zastępca mera miasta  Łucka. Eksperci z Polski i Ukrainy prezentowali wyniki pracy oraz wspólną analizę. Problematyka okazała się bardzo aktualna, w przypadku Polski i Ukrainy niezwykle problematyczna, a jej dotychczasowa realizacja daleka od zaspokojenia potrzeb społecznych. Dyskutowano o problemach w zmieniających się systemach prawa, trudnościach w zmianach mentalności mieszkańców, porządkowaniu spraw własnościowych obiektów mieszkalnych, odpowiedzialności i zarządzaniu. Dyskusje charakteryzowały się ogromną dynamiką. Moderator seminarium Aleksandr Mazurczak – pierwszy zastępca dyrektora wykonawczego Asocjacja miast Ukrainy przedstawił założenia reformy administracyjno -  terytorialnej oraz reformy samorządu terytorialnego na Ukrainie. Wskazywał tu na podobieństwa do polskiego modelu prawnego, omówił najbardziej palące problemy Ukrainy, wymagające pilnego uregulowania.

Główny ekspert strony polskiej - Ryszard Poniatowski przedstawił obowiązujący w Polsce porządek prawny, zadania samorządu w gospodarowaniu mieszkaniowymi zasobami komunalnymi na przykładzie Miasta Chełm. Omówił zasady funkcjonowania majątku gminnego, gospodarowania zasobami komunalnymi, socjalnymi, mieszkaniami chronionymi, ośrodków dla bezdomnych oraz na koniec Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego.

Julia Sabatiuk – przewodnicząca Stowarzyszenia Zjednoczenia Współwłaścicieli Budynków Wielorodzinnych «Łuczany» prezentowała wyniki przekształceń własnościowych oraz projekt pilotażowy w zakresie termomodernizacji. Przekonywała o konieczności zachęcania mieszkańców do tworzenia wspólnot mieszkaniowych, powoływanych przez mieszkańców – właścicieli lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym.
Walerij Kowaluk - dyrektor M.Ż.K w Łucku prezentował proces: «Budowa budynków wielorodzinnych: od pomysłu do eksploatacji».

Pani Anna Buczek prezentowała model budownictwa lokali socjalnych w Mieście Chełm.

Problematyka budownictwa, zasad przydziału lokali mieszkalnych wywoływała burzliwą dyskusję po obu stronach stołu. Nie mniej ważne okazały się sprawy własności, wnoszenia podatków od gruntów i nieruchomości, jak i naliczania opłat w zasobach komunalnych. Szerokiego wyjaśnienia wymagało zaprezentowanie modelu szacowania stawek czynszowych i ich gospodarowanie zgromadzonymi środkami.

Na zakończenie seminarium Aleksandr Mazurczak zreferował prezentację «Gospodarka mieszkaniowa Ukrainy.  Własność na terytorium Ukrainy. Planowanie terytorialne».

Seminarium było bardzo owocne, strony przekazały sobie dużo informacji, przedstawiono różne modele zarządzania i gospodarowania zasobami komunalnymi i państwowymi. Omawiano kierunki rozwoju i wprowadzania zmian w gospodarce zasobami komunalnymi.

"Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013"