Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. (PGO)

100% własność miasta. Zatrudnia 47 pracowników.

Do zadań spółki należy przyjmowanie, zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Chełma oraz z terenu gmin współtworzących Związek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej.

W tym celu w ramach spółki został wybudowany Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Regionu Chełm, wraz z niecką odpadów balastowych. W ramach zakładu funkcjonuje między innymi linia sortownicza, kompostownia, wytwórnia paliw alternatywnych i składowisko odpadów zawierających azbest.

Dla  samorządów współtworzących Związek Komunalny, Zakład jest tzw. “Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów”, obsługującą około 164 tysiące mieszkańców na terenie 19 miast i gmin. Minimum ustawowe dla takiej instalacji, to 150 tysięcy mieszkańców.

W latach 2009-2011 Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie zrealizowało projekt dofinansowany z  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu chełmskiego i rekultywacja składowisk odpadów”. Całkowita wartość projektu wyniosła 39.350.527,14 PLN, zaś wielkość dofinansowania 21.508.921,57  PLN, czyli ok.55 %.

Celem projektu było utworzenie spójnego dla całego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Oprócz wybudowania Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zrekultywowanych zostało 12 gminnych składowisk odpadów, które nie spełniały już wymogów ochrony środowiska i musiały być zamknięte.

Od 1 lipca 2013 roku, w Polsce nastąpiła zmiana przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

System dobrowolnego zawierania umów o wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości, został zastąpiony systemem obowiązkowych opłat za odbiór i unieszkodliwianie odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i instytucjach na rzecz gminy.

W zamian za to, gminy, w drodze przetargów, wybierają wykonawcę, który zgodnie z przyjętym harmonogramem, odbiera odpady z każdej nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej. Dzięki temu udało się w Polsce wydatnie ograniczyć problem dzikich wysypisk i innych form zaśmiecania środowiska przez odpady komunalne.

"Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013"