Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. (MPRD)

100% stanowi własność miasta. Spółka zatrudnia ponad 90 pracowników.

Do zadań spółki należy w szczególności (na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich) bieżące utrzymanie dróg, oznakowania pionowego i poziomego, zieleni w pasach drogowych oraz letnie i zimowe oczyszczanie (odśnieżanie) dróg. Spółka ubiega się także o realizację robót inwestycyjnych, w ramach przetargów publicznych organizowanych przez Miasto Chełm, inne samorządy, a także inwestorów komercyjnych.

"Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013"