Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (MPGK)

Jest 100% własnością miasta. Zatrudnia blisko 300 pracowników.

Do zadań spółki należy w szczególności:

  • zbiorowe zaopatrzenie ludności miasta w wodę oraz
  • zbiorowe odprowadzenie ścieków,
  • oczyszczanie miasta,
  • utrzymanie zieleni miejskiej oraz
  • utrzymanie i rozbudowa Cmentarza Komunalnego.

Aktualnie, kosztem prawie 80 mln PLN, spółka realizuje projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz  z  rozbudową systemu wodno – kanalizacyjnego”, współfinansowany ze środków UE.

W związku z realizacją projektu została :

  • wybudowana sieć wodociągowa o długości ok. 8,1 km oraz
  • wybudowana kanalizacja sanitarna o długości ok. 13,8 km na osiedlach Wolwinów i Pszenna – Metalowa.
  • przeprowadzona renowacja kolektora sanitarnego o długości ok. 1,5 km,
  • przeprowadzona modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Bieławin”

Gdyby nie przeprowadzić modernizacji oczyszczalni ścieków „Bieławin”, Spółka MPGK nie wypełniłaby wymogów kolejnego pozwolenia wodno – prawnego co wiązałoby się z  płaceniem wysokich kar  za przekraczanie dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń  w  odprowadzanych ściekach.

Dodatkowo w przypadku nie dotrzymania ujętego w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych terminu wyposażenia aglomeracji w  oczyszczalnię ścieków, warunkującą osiągnięcie  odpowiedniego efektu ekologicznego, Spółka poniosłaby podwyższone o 500% opłaty za  wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi.

"Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013"