Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (MPEC)

W 100% własność miasta. Zatrudnia obecnie 241 pracowników. Do zadań spółki należy w szczególności zbiorowe zaopatrzenie ludności miasta, instytucji i zakładów pracy, w ciepło z Centralnej Ciepłowni opalanej węglem.

Spółka realizuje wyznaczone zadania poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady:

  1. Zakład Wytwarzania Ciepła eksploatujący dwa wysokoparametrowe źródła ciepła,
  2. Rejon Przesyłu i Dystrybucji - odpowiedzialny za przesył i dystrybucję ciepła do odbiorców oraz świadczący usługi konserwacyjno-remontowe,
  3. Zakład Usług Remontowo - Transportowych - świadczący usługi wynajmu sprzętu oraz wykonujący prace budowlano-montażowe na potrzeby inwestycyjne i remontowe Spółki.
  4. Zespół Obsługi Parkingu - funkcjonujący w ramach struktury organizacyjnej Rejonu Przesyłu i Dystrybucji.  

Zamiarem Miasta i spółki jest, aby w najbliższym czasie uruchomić produkcję energii elektrycznej z rezerw wytwarzanej energii konwencjonalnej. Władze miasta rozważają także podjęcie działań mających na celu uruchomienie w ramach Spółki  produkcji energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych. W bieżącej perspektywie finansowej UE są na to dostępne środki finansowe.

MPEC w Chełmie dostarcza ciepło dla potrzeb centralnego ogrzewania, wentylacji oraz ciepłej wody użytkowej do 1 159 budynków mieszkalnych i użytkowych o łącznej kubaturze 4 737 tys. nf. Z naszych usług korzysta ponad 52 tys. mieszkańców. Wielkości te rosną w kolejnych latach na skutek przyłączania do systemu ciepłowniczego nowych odbiorców.

"Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013"