Grupa docelowa

Bezpośrednią grupą docelową projektu, dla której organizowane będą konferencja, seminaria, wizyty studyjne, ekspertyzy oraz działania pilotażowe będą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, dla których ustawowymi zadaniami są działania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych. Grupa docelowa będzie się rekrutować z terytorium województwa lubelskiego w Polsce oraz obwodu wołyńskiego na Ukrainie. Zakłada się udział wszystkich szczebli, ze szczególnym naciskiem na powiatowy i gminny, w mniejszym stopniu wojewódzki. W sumie grupa docelowa będzie liczyć ok.200 osób

Grupa ta powinna uzyskać szeroki zasób wiedzy na temat dostępnych narzędzi i metod oraz tendencjach i prognozach rozwoju sektora w przyszłości. Wiedza ta pozwoli na dostosowywanie sposobów i profili działalności do zmieniających się warunków demograficznych, ekonomicznych i prawnych. To dynamicznie zmieniający się sektor, podlegający coraz to ściślejszym normom i rosnącym wymaganiom i potrzebom ludności. W tym świetle niezwykle cenne będzie możliwość wykorzystania przykładów i praktyk, które Komitet Gospodarki Komunalnej Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie zgromadził podczas realizacji projektów z francuskimi i niemieckimi partnerami oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk  poszczególnych uczestników.

 

W realizację projektu bezpośrednio zaangażowane będą środowiska akademickie i eksperci zrzeszeni w licznych izbach branżowych jak również przedsiębiorstwa świadczące usługi komunalne na rzecz ludności.

Beneficjenci ostateczni: 

W długofalowym oddziaływaniu projekt obejmie szerokie grono społeczności lokalnych, w szczególności mieszkańców ośrodków miejskich i miejsko-wiejskich korzystających z rozległego wachlarza usług komunalnych. W tej grupie poprzez działania promocyjno - informacyjne podnoszona będzie świadomość, w świetle konieczności segregacji i utylizacji odpadów komunalnych, jak również korzystania z transportu publicznego i odnawialnych źródeł energii. Bezpośrednio zainteresowani realizacją projektu są mieszkańcy kilkunastu osiedli narażonych na okresowe podtopienia w Mieście Chełm i Mieście Łuck. W wyniku projektu powstaną opracowania geologiczne a następnie 2 kompleksowe koncepcje odprowadzania wód opadowych, na podstawie których władze miejskie będą mogły rozwiązywać problem mieszkańców. W Chełmie mieszkańcy zyskają punkt obsługi o charakterze informacyjno – edukacyjnym ale pełniącym też rolę punktu przyjmowania podań kierowanych do spółek komunalnych, w przyszłości informacji i wnoszenia podatków miejskich, jak również zakupu biletów na komunikację miejską oraz imprezy kulturalne i sportowe. W Łucku podobny punkt już istnieje, dlatego zostanie utworzone Transgraniczne Centrum Gospodarki Miejskiej w Łucku, które będzie pełnić funkcje informacyjno-promocyjną a w przyszłości również szkoleniową.

Na potrzeby projektu zostanie utworzona strona internetowa, z której będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani a będzie zawierać opracowania i analizy oraz ciekawe artykuły tematyczne

"Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013"