Działania

  1. Konferencja popularno – naukowa z udziałem przedstawicieli nauki, polityki i izb gospodarczych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i podległych im przedsiębiorstw komunalnych z woj. lubelskiego i obwodu brzeskiego.

  2. 5 paneli ekspertów złożonych z 3 ekspertów z Ukrainy i 3 z Polski, mających za zadanie opracowanie Ekspertyzy dotyczącej sytuacji danej branży komunalnej, jej przewidywanych kierunków rozwoju i ew. zagrożeń.​​

  3. 6 seminariów dla uczestników z Polski i Ukrainy (rekrutacja JST i jednostki podległe). 3 seminaria zostaną zorganizowane w Polsce i 3 na Ukrainie.

  4. Utworzenie portalu wymiany wiedzy i kontaktów w postaci strony internetowej projektu.

  5. Utworzenie Punktu Obsługi Mieszkańca w Chełmie, pełniącego funkcje informacyjną, edukacyjną, kolportażową, punktu kasowego i przyjmowania podań kierowanych do spółek komunalnych.

  6. Utworzenie Trangranicznego Centrum Gospodarki Miejskiej w Łucku. Centrum będzie pełnić również rolę biura projektu, które będzie udzielać informacji, kolportować ulotki a po zakończeniu projektu ma być organizatorem seminariów i konferencji na Ukrainie, realizowanych z partnerami z Polski.

  7.  Wizyty studyjne, po jednej w Polsce i na Ukrainie.

  8. Opracowanie Koncepcji odprowadzenia wód opadowych do systemu rowów melioracyjnych, rzek i naturalnych cieków wodnych w Mieście Chełm oraz Łuck" 

  9. Akcja bilboardowa podnosząca świadomość ekologiczną mieszkańców.

  10. Akcja promocyjna założeń projektu i współfinansowania

"Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej
 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013"