kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 29, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że zwołuje na dzień 24 czerwca 2013 r. XVI Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 12.00, a w II terminie pół godziny później w sali nr 100, przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie.

swiss c

W dniach 16-20 marca 2013 r. przedstawiciele samorządów Lubelszczyzny - członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug - wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Bazylei. Wizyta 30-osobowej grupy w Regio Basiliensis w Szwajcarii była kolejnym działaniem projektu „Czynniki rozwoju euroregionów - wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basiliensis i Euroregionem Bug”.

swiss c

W dwa kolejne poniedziałki marca zostały przeprowadzone spotkania konsultacyjne w Gminine Wola Uhruska oraz w Powiecie Włodawskim. Spotkania te były kontynuacją rozpoczętych w lutym konsultacji społecznych dotyczących powstania nowych przejść granicznych na granicy polsko-ukraińskiej i polsko-białoruskiej, realizowanych przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w ramach projektu współfinansowanego ze środków szwajcarskich. W dniu 4 marca mieszkańcy gminy Wola Uhruska mieli możliwość wyrażenia swojej opinii, co do powstania przejścia granicznego w miejscowości Zbereże, zaś spotkanie we Włodawie w dniu 11 marca odnosiło się do kwestii budowy przejścia na granicy w Orchówku. W spotkaniach warsztatowych uczesticzyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i Straży Granicznej.

swiss c

W dniu 25 lutego b.r. w Mirczu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących powstania nowych przejść granicznych na granicy polsko – ukraińskiej i polsko – białoruskiej. Cykl spotkań konsultacyjnych realizowany jest przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug we współpracy w Gminą Mircze, Gminą Wola Uhruska oraz Powiatem Włodawskim i dotyczy budowy przejść granicznych w miejscowościach Kryłów, Zbereże i Orchówek. Spotkanie w Mirczu otworzył Pan Lech Szopiński – Wójt Gminy Mircze wraz z Panią Galiną Grabarczuk – Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia. Wśród uczestników konsultacji znaleźli się lokalni przedsiębiorcy, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk naukowych, samorządu oraz straży granicznej. Spotkanie miało formę warsztatów i odnosiło się do perspektywy powstania przejścia granicznego w Kryłowie.

swiss c

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w ramach realizacji projektu pt."Czynniki rozwoju euroregionów - wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basilensis i Euroregionem Bug" prowadzi badania dotyczace opinii mieszkańców  miejscowości przygranicznych  w sprawie  powstawania nowych przejść granicznych. Prosimy o wypełnienie ankiety, której wyniki będą społecznym głosem w sprawie utworzenia przejść granicznych i przyszłości tego projektu.

Nasi partnerzy