kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

swiss c

W dniu 25 lutego b.r. w Mirczu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących powstania nowych przejść granicznych na granicy polsko – ukraińskiej i polsko – białoruskiej. Cykl spotkań konsultacyjnych realizowany jest przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug we współpracy w Gminą Mircze, Gminą Wola Uhruska oraz Powiatem Włodawskim i dotyczy budowy przejść granicznych w miejscowościach Kryłów, Zbereże i Orchówek. Spotkanie w Mirczu otworzył Pan Lech Szopiński – Wójt Gminy Mircze wraz z Panią Galiną Grabarczuk – Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia. Wśród uczestników konsultacji znaleźli się lokalni przedsiębiorcy, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk naukowych, samorządu oraz straży granicznej. Spotkanie miało formę warsztatów i odnosiło się do perspektywy powstania przejścia granicznego w Kryłowie.

swiss c

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w ramach realizacji projektu pt."Czynniki rozwoju euroregionów - wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basilensis i Euroregionem Bug" prowadzi badania dotyczace opinii mieszkańców  miejscowości przygranicznych  w sprawie  powstawania nowych przejść granicznych. Prosimy o wypełnienie ankiety, której wyniki będą społecznym głosem w sprawie utworzenia przejść granicznych i przyszłości tego projektu.

swiss c

W dniach 21-23 stycznia b.r. przedstawiciele Stowarzyszenia samorządów Euroregionu Bug uczestniczyli w wyjeździe do Bazylei w ramach projektu pt. "Czynniki rozwoju euroregionów - wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basilensis i Euroregionem Bug". Wyjazd ten odbył się w ramach działania pt. "Spotkania partnerskie w Szwajcarii".

demo stopka PL

W dniu 29 listopada 2012 r. we Lwowie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pt. „Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego”. Projekt realizowany był od czerwca br. do listopada przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w partnerstwie z Organizacją Społeczną „Europejski Dialog” (Lwów) i Stowarzyszeniem „Centrum Współpracy Polska-Wschód” z siedzibą w Lublinie w ramach programu „Wsparcie demokracji 2012”.

 

W dniu 26 listopada 2012 r. w siedzibie Brzeskiej Obwodowej Rady odbyło się XV Posiedzenie Rady Związku Transgranicznego "Euroregion Bug". Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Prezydium Rady - Konstatntin Sumar- Gubernator Obwodu Brzeskiego. W trakcie posiedzenia głos zabrali również pozostali członkowie Prezydium Rady Związku -Borys Klimczuk - Gubernator Obwodu Wołyńskiego, a także Pan Sławomir Sosnowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, który przedstawił realizowany obecnie projekt ”Międzynarodowa sieć współpracy Województwa Lubelskiego”.

Nasi partnerzy