kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W dniu 27 czerwca 2013 roku w sali nr 100 przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie odbyło się XVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 11:30.

Obradom przewodniczyła Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Pani Magdalena Fotek-Kułak.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że XVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zostaje przełożone na 27 czerwca br. w I terminie na godzinę 11.00, w II terminie pół godziny później. Zgromadzenie odbędzie się w sali nr 100 Delegatury LUW, przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie. Jednocześnie informujemy, że zmiana terminu nie wpływa na zmianę proponowanego porządku obrad.

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 29, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że zwołuje na dzień 24 czerwca 2013 r. XVI Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 12.00, a w II terminie pół godziny później w sali nr 100, przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie.

swiss c

W dniach 16-20 marca 2013 r. przedstawiciele samorządów Lubelszczyzny - członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug - wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Bazylei. Wizyta 30-osobowej grupy w Regio Basiliensis w Szwajcarii była kolejnym działaniem projektu „Czynniki rozwoju euroregionów - wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basiliensis i Euroregionem Bug”.

swiss c

W dwa kolejne poniedziałki marca zostały przeprowadzone spotkania konsultacyjne w Gminine Wola Uhruska oraz w Powiecie Włodawskim. Spotkania te były kontynuacją rozpoczętych w lutym konsultacji społecznych dotyczących powstania nowych przejść granicznych na granicy polsko-ukraińskiej i polsko-białoruskiej, realizowanych przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w ramach projektu współfinansowanego ze środków szwajcarskich. W dniu 4 marca mieszkańcy gminy Wola Uhruska mieli możliwość wyrażenia swojej opinii, co do powstania przejścia granicznego w miejscowości Zbereże, zaś spotkanie we Włodawie w dniu 11 marca odnosiło się do kwestii budowy przejścia na granicy w Orchówku. W spotkaniach warsztatowych uczesticzyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i Straży Granicznej.

Nasi partnerzy