kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W dniach 29 maja - 1 czerwca 2014 roku w Drohiczynie na Białorusi odbędzie się I Międzynarodowy Konkurs Młodych Muzyków "Paleski ahieńčyk"  w kategoriach fortepian i akordeon.

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech grupach wiekowych: do 11 lat, 11-13 i 14-16 lat. 

Organizatorzy: Drohiczyńska Administracja Rejonową, Drohiczyńska Szkoła Muzyki i Sztuki, Ministerstwo Kultury Białorusi oraz Brzeska administracja obwodowa.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin (w języku polskim) dostępne są na stronie internetowej konkursu: http://drogichin-competition.url.ph/main/

Zapraszamy w imieniu organizatorów!

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 29, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że zwołuje na dzień 9 kwietnia 2014 r. XVII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug realizuje projekt skierowany do rolników i otoczenia rolnictwa.
Temat projektu: „Stworzenie wspólnej bazy informacyjnej gospodarstw rolnych Związku Transgranicznego Euroregion Bug”
Termin realizacji: 1.11.2013 – 31.10.2014 r
Partner Wiodący Projektu: Brzeski Obwodowy Związek Rolno – Gospodarczy z Białorusi

W dniach 8-13 września 2013 r. gościliśmy delegację przedstawicieli mołdawskich władz państwowych i samorządów regionu Centrum, którzy uczestniczyli w wizycie studyjnej na Lubelszczyźnie. Wizyta została zorganizowana w ramach realizowanego przez nas projektu „Wzmocnienie Mołdawskich samorządów w zakresie świadczenia usług publicznych i komunalnych” współfinansowanego z Programu RITA ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jej celem było przekazanie polskiego doświadczenia w sferze świadczenia usług komunalnych, takich jak: gospodarka odpadami, zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, utrzymanie dróg, skuteczne wykorzystanie energii, a także w zakresie współpracy w ramach partnerstw publiczno-prawnych.

swiss c

W dniu 29 sierpnia 2013 roku w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Czynniki rozwoju euroregionów – wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basiliensis i Euroregionem Bug”. Spotkanie rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia, następnie koordynator projektu omówił cele i działania zrealizowanego projektu.

Nasi partnerzy