Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

16 kwietnia 2008 r. w Chełmie odbyło się XI Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Z uwagi na fakt, że na obrady Walnego Zgromadzenia w I terminie wyznaczonym na godz. 11.00 przybyło mniej niż połowa uprawnionych do brania udziału w Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie odbyło się w II terminie wyznaczonym na godz. 11.30. Ostatecznie w obradach wzięło udział 37 z 82 samorządów uprawnionych do głosowania.

Obrady rozpoczął Andrzej Pruszkowski, Prezes Stowarzyszenia Samorządów ERB, a dalszej części posiedzenia przewodniczył, wybrany przez zgromadzenie Henryk Makarewicz, Członek Zarządu SSERB.

Zawiadomienie

Działając na podstawie przepisu § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 29, §34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug z siedzibą w Chełmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 16 kwietnia 2008 r. XI Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, którego posiedzenie w I terminie odbędzie się o godz. 11.00, a w przypadku braku w tym terminie co najmniej połowy członków (ich przedstawicieli), w II terminie pół godziny później w sali nr 100 przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie.

Poniżej do pobrania komplet materiałów, sprawozdań i projektów uchwał będących przedmiotem obrad.

Prosimy o niezawodne przybycie.

Z poważaniem
Prezes Zarządu SSERB
Andrzej Pruszkowski

13 marca 2008 r. w Mieście Ratno położonym w obwodzie wołyńskim na Ukrainie odbyło się podpisanie kolejnych porozumień o współpracy międzyregionalnej w ramach Euroregionu Bug pomiędzy 5 samorządami z województwa lubelskiego, będącymi Członkami Stowarzyszenia SERB a samorządami z obwodu wołyńskiego na Ukrainie.

24 stycznia 2008 r. w Janowie k/Chełma odbyła się kolejna, a zarazem ostatnia konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w ramach realizowanego projektu „Promocja współpracy transgranicznej w Euroregionie Bug” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006.
Tym razem tematem było „Wspólne bezpieczeństwo jako cel współpracy transgranicznej”.

21 grudnia 2007 roku w Zajeździe „Trzy Dęby” w Janowie k/Chełma odbyło się Spotkanie Opłatkowe Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Spotkaniu przewodniczył Pan Andrzej Pruszkowski, Prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.

Po krótkiej modlitwie i błogosławieństwie oraz poświęceniu opłatka wszyscy zebrani zgodnie z tradycją połamali się chlebem bożym składając sobie wzajemnie najserdeczniejsze życzenia spokojnych i prawdziwie rodzinnych świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2008 Roku.

Nasi partnerzy