Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Naglowek wentreERB

W dniach 15-17 września b.r. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug zorganizowało wyjazd studyjny mający na celu zapoznanie się z ofertą turystyczną rejonów przygranicznych ukraińskiej i białoruskiej części Euroregionu Bug. Wyjazd był jednym z działań w ramach projektu pt. "Współpraca europejska na rzecz turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug".

W dniach 7-8 sierpnia 2010 r. uczestniczyliśmy w Europejskich Dniach Dobrosąsiedztwa Zbereże – Adamczuki zorganizowanych przez Powiat Włodawski, Gminę Wola Uhruska i Fundację Kultury Duchowej pogranicza z Lublina. To ważna i niezwykle cenna dla regionu inicjatywa, mająca na celu z jednej strony zbliżenie społeczności przygranicznych, z drugiej zaś promocję inicjatywy utworzenia przejścia granicznego Zbereże – Adamczuki.

W dniach 4 - 10 lipca 2010 r. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug gościło14 osobową grupę stażystów z Białorusi podczas wizyty studyjnej zrealizowanej przy wsparciu ze środków Programu RITA/STP. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele władz lokalnych, uczelni i organizacji pozarządowych z terenu Euroregionów Bug, Puszcza Białowieska, Kraina Jezior, Dniepr i Niemen.

Naglowek wentreERB

Od dnia 1 czerwca b.r. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug realizuje projekt pt. "Współpraca europejska na rzecz turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug". Ma on na celu promocję modelowych projektów partnerstwa międzynarodowego w przekazywaniu skutecznych rozwiązań lokalnych problemów jako czynnika wspierającego rozwój regionalny i lokalny. Zostanie on zrealizowany poprzez następujące cele bezpośrednie:

W dniu 18 czerwca b.r. Euroregion Bug obchodził jubielusz XV-lecia działalności Związku Transgranicznego Euroregion Bug oraz X - lecia Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Uroczystości Jubileuszowe odbyły się na Zamku Królewskim w Lublinie. W konferencji jublileuszowej uczestniczyli Członkowie SSERB, Rady Związku Transgranicznego, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, uczelni wyższych województwa lubelskiego, konsulowie oraz zaproszeni goście.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane wyniki dotychczasowej działalności Euroregionu Bug. Osobom zasłużonym, m.in. inicjatorom powstania Stowarzyszenia zostały wręczone odznaczenia jubileuszowe. W trakcie uroczystości podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug, a Instytucją Naukowo - Edukacyjną "Nowa Eurazja" z Mińska na Białorusi.

Po zakończeniu części oficjalnej uczesnicy konferencji wzięli udział w Pikniku Euroregionalnym zorganizowanym w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

Nasi partnerzy