Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

naglowek pwiterb

W dniu 16 marca 2010 r. odbyło się szkolenie dla beneficjentów "Programu wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug. Tematyka szkolenia dotyczyła zasad rozliczania podprojektów realizowanych w ramach PWITERB. W szkoleniu wzięło udział ponad 50 osób.

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 29, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug z siedzibą w Chełmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 15 kwietnia 2010 r. XIII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 11:00, a w II terminie pół godziny później w sali nr 100 przy Placu Niepodległości 1 w Chełmie.

Ze względów organizacyjnych oczekujemy na telefoniczne potwierdzenie udziału, z podaniem imienia i nazwiska oraz funkcji osoby, która będzie reprezentowała Państwa Samorząd. Zgłoszenia należy dokonać pod numerem telefonu/fax (082) 562 75 77 do 12 kwietnia 2010 roku.

naglowek pwiterb
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczęciem realizacji podprojektów w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu FinansowegoStowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug organizuje bezpłatne szkolenie z zakresu rozliczania i sprawozdawczości dla beneficjentów podprojektów w terminie 16 marca 2010 r. o godzinie 10.00 Chełm, Plac Niepodległości 1, sala 100

naglowek pwiterb

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug od maja 2009 r. wdraża Program Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug, który współfinansowany jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Głównym celem Programu jest pobudzanie i rozwój nowych inicjatyw oraz wspieranie istniejącej polsko – białoruskiej i polsko – ukraińskiej współpracy transgranicznej samorządów z terenu województwa lubelskiego i jednostek im podległych z partnerami z Ukrainy i Białorusi z obszaru Związku Transgranicznego Euroregionu Bug.

iso banner 510

Każdy Urząd, który posiada wdrożony system zarządzania jakością powinien mieć kompetentny zespół auditorów wewnętrznych, których zadaniem jest planowanie, przeprowadzanie auditów wewnętrznych w organizacji oraz sporządzanie raportów z tych auditów. W tym celu odbyły się szkolenia auditorów wewnętrznych w dniach 10-12 oraz 15-17 luty 2010 r. w Hotelu „Relax” w Chełmie. W pierwszym szkoleniu udział wzięli pracownicy: Starostwa Powiatowego we Włodawie, Urzędu Miasta Terespol oraz Urzędu Gminy Rejowiec i Gminy Sosnowica, natomiast w drugiej grupie szkolonych znaleźli się pracownicy: Starostwa Powiatowego w Puławach oraz Urzędu Gminy Tarnogród.
Uczestnicy podczas szkolenia nabyli umiejętności planowania i przeprowadzenia auditów oraz sporządzania dokumentów w stopniu wystarczającym do samodzielnej realizacji działań auditora wewnętrznego jak również nabyli umiejętności identyfikowania niezgodności oraz planowania działań korygujących.

Nasi partnerzy