kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

 • Euroregion Bug

  Ku rozwojowi
 • EUROREGION BUG

  Razem wspólną drogą
 • EUROREGION BUG

  Piękno natury
prev next

Nowy projekt partnerski z dziedziny gospodarki komunalnej

Konferencję prowadziła Pani Magdalena Fotek-Kułak, Prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, które pełni rolę Partnera wiodącego (Lidera) projektu.

2.JPG3.JPG1.JPG

Po przedstawieniu założonych celów i zaplanowanych działań w projekcie przez panią Galinę Grabarczuk, Dyrektor Stowarzyszenia, głos zabrali eksperci: Zenon Kiczka, Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie i Włodzimierz Styk, Wiceprezes EuroCompass Sp. z o. o. w Lublinie. Prelegenci w swoich wystąpieniach podjęli tematy zarządzania sektorem usług komunalnych opierając się na doświadczeniach krajów UE w świetle Nowej Polityki Regionalnej UE 2014-20120 (Zenon Kiczka) oraz wykorzystania konwencjonalnych i alternatywnych źródeł energii w gospodarce komunalnej (dr inż. Włodzimierz Styk).

Po przerwie pan Aleksandr Mazurczak, Zastępca dyrektora Związku Miast Ukrainy omówił reformę gospodarki komunalnej Ukrainy w świetle procesów integracji z UE, a wiceprezydenci obu miast partnerskich: Józef Górny - Zastępca Prezydenta Miasta Chełm i Taras Jakowlew, Zastępca Mera Miasta Łuck przybliżyli zebranym sposób organizacji i funkcjonowania gospodarki komunalnej swoich miast.

3.JPG2.JPG1.JPG

Projekt „Rozwój usług komunalnych elementem zrównoważonego rozwoju miast pogranicza polsko-ukraińskiego” uzyskał dofinansowanie z Programu Współpracy Transgraniczej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, w ramach Dzialania 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej.

Partnerami projektu są:

 • Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug (Partner Wiodący),
 • Miasto Chełm (Partner Krajowy),
 • Miasto Łuck (Partner Zagraniczny).

Planowany okres realizacji obejmuje 12 miesięcy. 

Wartość projektu wynosi 303 445,76 €, w tym kwota dofinansowania 273 101,18 €.

Głównym celem projektu jest pobudzenie dynamiki rozwoju usług komunalnych na Lubelszczyźnie i Wołyniu poprzez transfer wiedzy i wymianę doświadczeń, a do najważniejszych działań zalicza się: utworzenie Punktu Obsługi Mieszkańca w Chełmie, pełniącego funkcje informacyjną, edukacyjną, kolportażową, punktu kasowego i przyjmowania podań kierowanych do spółek komunalnych, powstanie Transgranicznego Centrum Gospodarki Miejskiej w Łucku, opracowanie Koncepcji odprowadzenia wód opadowych do systemu rowów melioracyjnych, rzek i naturalnych cieków wodnych w Mieście Chełm oraz Łuck, akcja bilboardowa podnosząca świadomość ekologiczną mieszkańców, a także utworzenie strony internetowej, organizacja paneli ekspertów, seminariów, konferencji i wizyt studyjnych, służących przekazaniu wiedzy i wymianie doświadczeń. 

Ponadto realizacja projektu przyczyni się do zacieśnienia współpracy pomiędzy samorządami z terenu Euroregionu Bug w zakresie poprawy jakości świadczenia usług komunalnych.

Nasi partnerzy