Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

V Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP i spotkanie z Podsekretarzem Stanu MR

We wtorek, 21 czerwca 2016 r. w budynku Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólnej w Warszawie odbyło się V Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej (FERP).

 W posiedzeniu wzięli udział członkowie Federacji - przedstawiciele euroregionów z granic całej Polski. Zebrani wysłuchali sprawozdania Przewodniczącego FERP, Czesława Fiedorowicza z działalności w okresie od 11 czerwca 2015 do 20 czerwca 2016 r. oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej przedstawionego przez Cezarego Cieślukowskiego, Przewodniczącego Komisji.

Podjęto uchwały w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FERP, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za 2015 r. i przeznaczenia zysku;

b) udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2015r.;

c) wysokości składki członkowskiej obowiązującej w roku 2017;

d) uchwalenia Planu Finansowego na rok 2016;

e) uzupełnienia składu Zarządu FERP.

W trakcie obrad odbyła się także dyskusja na temat kierunków działań Federacji planowanych w najbliższym roku.

1.jpg3.jpg2.jpg

Następnego dnia na zaproszenie Ministra Adama Hamryszczaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju członkowie Federacji wzięli udział w spotkaniu dotyczącym współpracy pomiędzy Ministerstwem Rozwoju a FERP. Minister podkreślił że Euroregiony odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu dobrosąsiedzkich kontaktów na wszystkich granicach Polski.

Na spotkania omówiono wyniki przeprowadzonej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju ewaluacji programów transgranicznych. W dalszej dyskusji m.in. zwrócono uwagę na problem braku Funduszu Małych Projektów w programach na granicy wschodniej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Rola Euroregionów w tych programach została ograniczona do roli wnioskodawców oraz obserwatorów w Komitetu Monitorującego.

Minister Hamryszczak dziękując euroregionom za dotychczasową pracę, zadeklarował możliwość włączenia przedstawicieli FERP do zespołu opracowującego dokumenty na kolejny okres wsparcia po 2020 r. Obiecał też szerszy udział resortu w aktywnościach euroregionalnych.

1.jpg2.jpg3.jpg

Nasi partnerzy