Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

XIX Walne Zgromadzenie SSERB

W dniu 13 czerwca 2016 roku w sali nr 100 przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie odbyło się XIX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 10:30

Obradom przewodniczył pan Janusz Szpak, Starosta Krasnostawski i Sekretarz Stowarzyszenia. Podczas posiedzenia zostały przedstawione sprawozdania i informacje z działalności SSERB w 2015 roku. Prezes Magdalena Fotek-Kułak zaprezentowała sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 roku, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Romańczuk odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a główna księgowa SSEBR Barbara Hajczuk omówiła sprawozdanie finansowe.

Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 rok,
- w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok,

- w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug z działalności w 2015 r.
- w sprawie przyjęcia budżetu SSERB na rok 2016.

Z uwagi na brak quorum określonego w § 47 Statutu SSERB nie rozpatrywano uchwały dotyczącej przyjęcia zmian w Statucie i uchwały w sprawie zasad i trybu wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej SSERB.

W związku z wygaśnięciem mandatu samorządowego pana Tadeusza Łazowskiego, który pełnił funkcję Wiceprezesa w Zarządzie SSERB, dokonano wyboru uzupełniającego. Zgłoszony przez przedstawicieli powiatów kandydat – pan Mariusz Filipiuk, starosta bialski, uzyskał wymaganą ilość głosów i uzupełnił skład Zarządu.

10.JPG7.JPG9.JPG11.JPG8.JPG1.JPG6.JPG5.JPG2.JPG12.JPG3.JPG4.JPG14.JPG13.JPG

Nasi partnerzy