kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

W ramach projektu Międzynarodowej Pomocy Technicznej „Zwiększenie możliwości gospodarczych na wsiach Białorusi”, skierowanego na zaangażowanie lokalnych organów władzy oraz mieszkańców terenów wiejskich w aktywizację ekonomiczną i polepszenie warunków życia. w dniach 30 listopada - 4 grudnia 2015 roku odbyła się wizyta studyjna w Polsce.
Jej organizatorem było Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. W wizycie wzięła udział 13-osobowa grupa, złożona z przedstawicieli białoruskich samorządów, organizacji lokalnych, instytucji społecznych oraz ekspertów z zakresu zrównoważonego rozwoju.
Celem wizyty było przekazanie polskich doświadczeń partnerstwa wielosektorowego organizacji non-profit, lokalnych organów władzy oraz małego biznesu w zakresie rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich oraz udziału społeczności lokalnych w procesie podejmowania decyzji lokalnych.

Grupa przestawicieli samorządów województwa lubelskiego - członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, odpowiedziała na na zaproszenie Primarów mołdawskich gmin, którzy gościli w Polsce podczas wizyt studyjnych i wzięła udział w dniach 2-6 listopada 2015 roku w rewizycie w samorządach Mołdawii. W programie znalazły się wizyty w miastach i gminach: Larga, Chiscareni, Ialoveni, Carpinenii, Perescina, rejonie Orhei, spotkania w Agencji Rozwoju Regionalnego Północ, Domu Polskim w Bielcach, Agencji Rozwoju Regionalnego Centrum. Polską delegację przyjął Ambasador RP w Kiszyniowie, pan Artur Michalski.

Rolnicy i przedstawiciele instytucji otoczenia rolnictwa z obszaru Euroregionu Bug w dniach 25-26 czerwca 2015 roku uczestniczyli w wizycie studyjnej w obwodzie wołyńskim, zwiedzając rozległe i prowadzące wielobranżową działalność gospodarstwo "AMiLA", a następnego dnia wzięli udział w konferencji z zakresu rolnictwa, która odbyła się w sanatorium "Lisova Pisnja" nad jeziorem Piaseczno. Spotkanie było dla rolników okazją do zapoznania się z warunkami prowadzenia działalności rolnej na Ukrainie i Białorusi, wymiany doświadczeń i nawiązywania indywidualnych kontaktów gospodarczych.

W dniach 15 – 16 czerwca 2015 roku została zorganizowana konferencja „Rozwój rolnictwa na terenie Związku Transgranicznego Euroregion Bug”. Na konferencję oprócz uczestników z Polski przybyło po 20 osób z Białorusi i Ukrainy. Dyskutowano o sytuacji producentów rolnych, rynkach zbytu towarów rolnych, uwarunkowaniach polityczno ekonomicznych w rozwoju współpracy transgranicznej w swobodnym przepływie artykułów rolnych.

W dniu 8 czerwca 2015 roku w sali nr 100 przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie odbyło się XVIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 11:30.

Nasi partnerzy