Aneks do Porozumienia o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregion „Bug”

ANEKS
do Porozumienia o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregion „Bug”
podpisanego w Łucku dnia 29 września 1995 r.

Podpisując się niżej członkowie – założyciele Związku, strona polska i ukraińska, wyrażają zgodę na przyjęcie w poczet nowych rzeczywistych członków Związku Transgranicznego Euroregion 'Bug’:

 • dodatkowo po Stronie polskiej – województwo bialskopodlaskie;
 • po Stronie białoruskiej – obwód brzeski.

 

Strony zgłosiły wniesienie do Porozumienia następujących zmian:

1. Część wprowadzającą ujął w następującej redakcji:

Poniżej wyszczególnieni członkowie – założyciele Związku, dalej nazywani 'Stronami’

 • Strona białoruska reprezentowana przez: Przewodniczącego Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, i Przewodniczącego Brzeskiej Obwodowej Rady Deputowanych w imieniu Brzeskiej Obwodowej Rady Deputowanych;
 • Strona polska reprezentowana przez: Wojewodę Bialskopodlaskiego, Chełmskiego, Lubelskiego, Tarnobrzeskiego i Zamojskiego, występujących w uzgodnieniu z organami samorządowymi województw bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego, tarnobrzeskiego i zamojskiego;
 • Strona ukraińska reprezentowana przez: Przewodniczącego Wołyńskiej Rady Obwodowej i Przewodniczącego Obwodowej Administracji Państwowej, występujących w imieniu organów administracji państwowej i organów samorządowych.

kierując się pragnieniem swobodnego zrzeszania się i współpracy narodów Europy na zasadach tradycyjnych wartości demokratycznych, wolności rynkowej i współpracy gospodarczej w obszarach przygranicznych, działając zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym własnego państwa i swoimi kompetencjami oraz mając na uwadze Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o głównych zasadach współpracy transgranicznej z dnia 24 kwietnia 1992 roku. Porozumienie między Republiką Białoruś a Rządem Ukrainy o współpracy obwodów przygranicznych Republiki Białoruś i Ukrainy z dnia 12 maja 1997 r. oraz Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy międzyregionalnej z dnia 24 maja 1993 roku, a także Europejską Konwencją Ramową o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi z dnia 21 maja 1980 roku nr. 106 postanowiły co następuje:

 

2. Punkt 2 w §1 ująć w następującej redakcji:

2. Siedzibą Związku po stronie białoruskiej jest miasto Brześć, po stronie polskiej – miasto Chełm, po stronie ukraińskiej – miasto Łuck.

Powyższy aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w języku rosyjskim, polskim i ukraińskim.

Aneks nabiera mocy od momentu jego podpisania. Integralną częścią aneksu jest Zał.Nr. l dot.zmian w statucie Podpisano w mieście Brześć dnia 15 maja 1998 r.

 

W imieniu Strony Polskiej

 • Wojewoda Białopodlaski – M.Czarnecki
 • Wojewoda Chełmski – L.Burakowski
 • Wojewoda Lubelski – L.Michalski
 • Wojewoda Tarnobrzeski – W.Stasiak
 • Wojewoda Zamojski – M.Grzelaczyk

W imieniu Strony Białoruskiej

 • Przewodniczący Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego – W.A.Załomaj
 • Przewodniczący Brzeskiej Obwodowej Rady Deputowanych – L.A.Lemeszewski

W imieniu Strony Ukraińskiej

 • Przewodniczący Wołyńskiej Administracji Państwowej – B.P.Klimczuk
 • Przewodniczący Wołyńskiej Rady Obwodowej – W.P.Dmytruk