demo stopka PL

W dniach 8 – 12 października 2012 w pięciu miejscowościach Obwodu Lwowskiego (Stryj, Jaworów, Kamenko-Buśka, Brody i Sambir) odbyła się II tura warsztatów i konsultacji w ramach projektu: „Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego”. Pierwszy cykl miał miejsce w sierpniu br. i obejmował spotkania z beneficjentami w miejscowościach: Mikołajów, Staryj Sambir, Mostiska, Lwów, Sokal.

Celem warsztatów było przygotowanie uczestników do samodzielnego aplikowania o środki w ramach drugiego naboru w PRR. Tematyka obejmowała zagadnienia dotyczące strategicznego planowania rozwoju lokalnego, propozycji sporządzania wniosków o dofinansowanie w ramach Programów Rozwoju Regionalnego w Obwodzie Lwowskim oraz uzupełniania i jakościowego wykonania aktualnie złożonych wniosków. W każdym z warsztatów wzięło udział ok. 30 osób reprezentujących administrację samorządową, organizacje pozarządowe i gromady z rejonów obwodu Lwowskiego.

Każdy z 10 zespołów przygotowuje minimum po 2 swoje opracowania i zaplanowane działania oraz krótkie fiszki projektowe do Partnera Ukraińskiego w celu otrzymania konsultacji i wparcia. Oprócz bezpośrednich spotkań, beneficjenci mają możliwość korzystania z konsultacji telefonicznych oraz w systemie on-line.

Projekt realizowany jest od czerwca 2012 roku przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w partnerstwie z Organizacją Społeczną „Europejski Dialog” (Lwów) i Stowarzyszeniem „Centrum Współpracy Polska-Wschód” z siedzibą w Lublinie w ramach programu „Wsparcie demokracji 2012”.