Naglowek wentreERB

Od dnia 1 czerwca b.r. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug realizuje projekt pt. „Współpraca europejska na rzecz turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug”. Ma on na celu promocję modelowych projektów partnerstwa międzynarodowego w przekazywaniu skutecznych rozwiązań lokalnych problemów jako czynnika wspierającego rozwój regionalny i lokalny. Zostanie on zrealizowany poprzez następujące cele bezpośrednie:

  • lepsze wykorzystanie przyrodniczego potencjału turystycznego obszaru Euroregionu Bug w Polsce, na Białorusi i Ukrainie,
  • stworzenie warunków do powstawania i rozwoju transgranicznych partnerstw w realizacji wspólnych projektów ekoturystyki,
  • promocja ekologicznych walorów turystycznych obszaru Związku Transgranicznego Euroregionu Bug ( województwo lubelskie w Polsce, obwód brzeski na Białorusi i obwód wołyński oraz rejony sokalski i żółkiewski obwodu lwowskiego na Ukrainie),
  • umożliwienie tworzenia zintegrowanych, markowych produktów turystycznych, wzrost stopnia świadomości JST i ngo na temat efektywnych form i sposobów współpracy transgranicznej w zakresie turystyki ekologicznej.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Niemiecko – Białoruskim Domem (Niemcy), Wołyńską Obwodową Organizacją Społeczną „Agencja Rozwoju Wsi Wołyńskiej” (Ukraina) oraz Interaction. Niemiecko – Białoruski Dom (Białoruś).

Projekt jest współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Operatorem Programu Partnerstwa Transgranicznego jest Stowarzyszenie Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne.

Kwota dofinansowania (90% kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi) 30 357,00 EUR.

Kolejnym działaniem była pierwsza z zaplanowanych wizyt studyjnych. Przedstawiciele partnerów oraz zaproszeni goście mieli okazję odwiedzić Ośrodek Jeździecko – Hodowlany „Żurawiejka” oraz Poleski Szlak Konny, zwiedzić pieszo szlaki turystyczne Poleskiego Parku Narodowego oraz Muzeum PPN w Urszulinie, nadgraniczne miasto Włodawa oraz obrzeża rzeki Bug, tereny turystyczne położone nad Jeziorem Białym k/Włodawy oraz gospodarstwa agroturystyczne położone w regionie.